Um okkur

Steinsteypan var stofnuð árið 2018 og býr yfir tveimur nýjum steypustöðvum, nýjum tækjaflota og starfsmönnum með áratuga reynslu í framleiðslu á steinsteypu. Við getum tekið að okkur flest verk sem snúa að framleiðslu og afhendingu á steinsteypu

image description

VIÐSKIPTASKILMÁLAR

Almennir skilmálar

Viðskiptaskilmálar sem birtir eru á heimasíðu Steinsteypunnar hverju sinni eru gildandi viðskiptaskilmálar félagsins.

Viðskiptaskilmálar þessir ásamt viðkomandi sérskilmálum, gilda um öll viðskipti félagsins við viðskiptavini þess, nema um annað sé sérstaklega samið eða það sérstaklega áskilið.

Viðskiptavinum ber að að kynna sér skilmála þessa áður en viðskipti eiga sér stað, en með viðskiptum við Steinsteypuna samþykkja viðskiptavinir félagsins skilmála þessa að öllu leyti.

Viðskiptamönnum ber að senda Steinsteypunni tilkynningu um breytt heimilisfang og Steinsteypan áskilur sér rétt til að hafna viðskiptum og einnig rétt til að breyta viðskiptaskilmálum án fyrirvara. Sé ósamræmi á milli almennra viðskiptaskilmála og sérstakra viðskiptaskilmála, gilda hinir sérstöku viðskiptaskilmálar.

Viðskiptamenn sem eiga í reikningsviðskiptum fyrir Steinsteypuna samþykkja um leið viðskiptaskilmála félagsins eins og þeir eru á hverjum tíma. Almennir viðskiptaskilmálar þessir, ásamt samþykktu tilboði, sérstökum skilmálum auk samnings sjálfs og eftir atvikum samningsviðauka við viðskiptamann, fela að jafnaði í sér heildarsamning aðilanna um viðskiptin. Ef um er að ræða sérstakan samning við viðskiptamann, s.s. verksamning, gilda ákæði samnings framar viðskiptaskilmálum þessum.

Undir skilmála þessa fellur öll vara og þjónusta, sem keypt er af Steinsteypunni. Félagið áskilur sér rétt til að breyta bæði almennum viðskiptaskilmálum og sérskilmálum án fyrirvara. Með skilmálum þessum falla eldri skilmálar úr gildi.

Pantanir og tilboð

Kominn er á samningur um viðskipti á milli Steinsteypunnar og viðskiptamanns þegar viðskiptamaður hefur pantað vöru t.d. í síma eða með tölvupósti, staðfest tilboð, undirritað samning eða samningsviðauka, tekið við vöru og/eða greitt fyrir vöru eða þjónustu. Að öðru leyti gilda samningalög um viðskipti aðilanna.

Gefi Steinsteypan viðskiptamanni verðtilboð með fyrirfram ákveðnum gildistíma er Steinsteypan óbundin af samþykki sem berst eftir þann tíma. Sé tilboð ekki með gildistíma gildir það í 15 daga frá dagsetningu þess, nema annað sé tekið fram.

Framsal á umsömdum réttindum til þriðja aðila er óheimilt og öðlast ekki gildi nema kveðið sé sérstaklega á um heimild til slíks framsals í samningi eða sérskilmálum.

Verð og skilmálar

Allt verð sem Steinsteypan gefur upp er grunnverð. Verð er ýmist gefið skv. gjaldskrá félagsins á netinu eða skv. tilboði. Virðisaukaskattur er innifalinn í uppgefnu verði nema annað sé sérstaklega tekið fram. Gjaldskrá getur breyst án fyrirvara.

Tilboðsverð er miðað við staðgreiðslu og greiðir kaupandi staðfestingargjald við samþykkt tilboðs. Tilboðið gildir í 2 vikur frá tilboðsdegi.

Staðgreiða skal nema annað sé umsamið. Ef um er að ræða staðgreiðsluafslátt eða magnafslátt dregst fjárhæð afsláttar frá grunnverði. Afslættir eru ekki gefnir af tilboðsverði.

Öll afgreidd vara er eign Steinsteypunnar þar til fullnaðargreiðsla hefur átt sér stað. Greiðsla með viðskiptabréfum, greiðslukorti eða öðrum greiðslumiðli telst ekki fullnaðargreiðsla fyrr en full skil hafa verið gerð gagnvart Steinsteypunni. Sala, framsal, veðsetning eða önnur ráðstöfun söluhlutar er óheimil án undangengins samþykkis á meðan félagið telst eiga eignarrétt að hlut.

Í sérstökum skilmálum og sértilboðum Steinsteypunnar til viðskiptavina kunna að vera gerðir fyrirvarar eða sett skilyrði. Ganga þau atriði sem þar koma fram framar viðskiptaskilmálum þessum.

Eftirfarandi áskilnaður er gerður:

  1. Áskilinn er réttur til verðbreytinga án fyrirvara.
  2. Steinsteypan áskilur sér rétt til að gera breytingar á framleiðslu sinni án fyrirvara.
  3. Steinsteypan ábyrgist ekki að eiga allar framleiðsluvörur sínar á lager.

Söluverð og eignarréttarfyrirvarar

Kaupandi veitir félaginu söluveð í hinu keypta, sbr. lög nr. 75/1997 um samningsveð. Veðrétturinn nær til allra þeirra hluta sem greindir eru í samningi/á reikningi þar til samningsverð/reikningur er að fullu greiddur ásamt vöxtum og kostnaði ef við á. Veðið er til tryggingar kröfu félagsins til alls þess endurgjalds sem greint er í samningi/reikningi, ásamt vöxtum og kostnaði. Hluti þá er veðsettir eru má kaupandi hvorki selja né veðsetja án skriflegs samþykkis félagsins. Ef vanskil verða á greiðslu þeirra krafna sem veðrétturinn nær til, getur Steinsteypan leitað fullnustu kröfu sinnar.

Félagið selur vörur sínar með eignarréttarfyrirvara og skal um meðferð hans farið eftir 42. gr. laga nr. 75/1997 um samningsveð.

Steinsteypan áskilur sér rétt til að ráða undirverktaka til að inna af hendi allar þær skyldur sem félagið hefur tekið að sér í tengslum við selda vöru og/eða þjónustu. Undirverktakar starfa á ábyrgð félagsins gagnvart viðskiptavinum þess. Flutningsaðilar vöru sem félagið útvegar fyrir kaupendur eru ekki undirverktakar félagsins. Kaupendur eru í beinu samningssambandi við slíka flutningsaðila og greiða þeim fyrir flutninginn.

Afhending vöru og eiginleikar

Öll afgreidd vara er eign Steinsteypunnar þar til fullnaðargreiðsla hefur átt sér stað. Ber viðskiptavinum því að fara vel með hina afhentu vöru þangað til fullnaðargreiðsla hefur átt sér stað.

Afhending söluhlutar, framsal skjala eða önnur yfirfærsla ráðstöfunarréttar yfir söluhlut fer fram gegn greiðslu söluverðs nema um reikningsviðskipti eða staðgreiðslulán Visa og Eurocard sé að ræða. Steinsteypan vátryggir ekki vöru í flutningum. Óski viðskiptamaður eftir því að vara verði vátryggð í flutningum ber honum sjálfum að annast vátrygginguna.

Áhætta af hinu selda flyst úr hendi Steinsteypunnar til kaupanda við afhendingu vöru. Samningur um akstur vöru á afgreiðslustað breytir ekki því tímamarki sem áhættan af kaupunum flyst yfir til kaupanda. Ef hlutar er ekki vitjað eða honum veitt viðtaka á afhendingartíma og það má rekja til kaupanda eða atvika sem hann varða, flyst áhættan yfir á kaupandann þegar hlutur er honum til ráðstöfunar og viðtökudáttur verður af hans hálfu.

Steinsteypan ber enga ábyrgð á þeim aðstæðum sem upp kunna að koma og valda því að ekki er hægt að afferma og/eða afhenda vörur á afhendingarstað. Kaupandi á enga kröfu á félagið ef afhending steypu dregst af ástæðum sem félagið getur ekki stýrt. Kaupandi á enga kröfu á félagið vegna tapaðra vinnustunda vegna þess að bíða þarf eftir steypu.

Um eiginleika vöru og gæðastaðla sem ætlað er að tryggja þá eiginleika fer skv. ÍST EN 206 staðli og byggingareglugerð sem í gildi er á hverjum tíma. Það er alfarið á ábyrgð viðskiptamanns ef hann fylgir ekki leiðbeiningum um notkun vöru. Útfellingar (úr sementi og sandi) geta átt sér stað á yfirborði steypuvöru. Steinsteypan tekur ekki ábyrgð vegna þessa en útfellingarnar hafa engin skaðleg áhrif á vöru.

Viðskiptavinur ber ávallt allan kostnað af sendingu vöru, nema um annað sé samið sérstaklega. Flutningur á afurðum út á landsbyggðina fer í gegnum flutningaaðila sem Steinsteypan er í samstarfi við en vörur eru keyrðar til viðskiptavinar af hendi Steinsteypunnar reynist það hagstæðara.

Ökutæki Steinsteypunnar sem notuð eru við dreifingu á afurðum eru þung og plássfrek farartæki. Viðskiptavinir eru beðnir um að taka mið af því á afhendingarstað þegar afurðin er afhent. Steinsteypan ber enga ábyrgð á þeim aðstæðum sem upp kunna að koma og valda því að ekki er hægt að afferma vörur við afhendingu.

Vanskil, dráttarvextir og innheimta

Sé reikningur ekki greiddur í síðasta lagi á eindaga, reiknast dráttarvextir skv. 6. gr. l. 38/2001 af heildarskuld viðskiptamanns við félagið.

Steinsteypan áskilur sér rétt til að fella niður alla afslætti sem kunna að hafa verið gefnir af vöruúttektum skv. úttektarnótum og/eða reikningum, þar með talda afslætti sem veittir eru í sérstökum tilboðum og/eða samningum við viðskiptamann án fyrirvara, ef greitt er eftir eindaga eða eftir atvikum umsaminn greiðsludag ef það er annar dagur en eindagi.

Við gjaldfallna skuld leggst allur kostnaður samfara innheimtu skuldarinnar, þ.m.t. innheimtukostnaður vegna innheimtuviðvörunar, milliinnheimtu (ef við á) og löginnheimtu, í samræmi við ákvæði innheimtulaga nr. 95/2008, sbr. reglugerð nr. 37/2009 um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar o.fl.

Vísað er til innheimtulaga nr. 95/2008 og gildandi reglugerða varðandi innheimtugjöld. Sé skuld ekki greidd innan þeirra fresta sem viðskiptamanni eru veittir með innheimtubréfi og/eða innheimtuviðvörun hefur félagið fulla heimild til að senda viðskiptaskuld í löginnheimtu án frekari fyrirvara.

Sé skuld ekki greidd innan þeirra fresta sem kaupanda eru veittir með innheimtuviðvörun og milliinnheimtubréfi (ef við á) er reikningsskuld send í löginnheimtu án frekari viðvörunar, og má kaupandi þá búast við að við skuldina bætist aukinn kostnaður s.s. innheimtuþóknun lögmanns, og ýmisréttar-, aðfarar- og fullnustugjöld. Seljanda er heimilt að stöðva afhendingu sem samið hefur verið um í áföngum, hafi greiðsla ekki borist vegna fyrri afhendingar. Stöðvun afhendingar er heimil fram að þeim tíma sem gjaldfallnar greiðslur hafa verið inntar af hendi eða lagðar fram fullnægjandi tryggingar að mati Steypustöðvarinnar

Ábyrgðarmönnum er sérstaklega bent á að kynna sér vandlega efni ábyrgðaryfirlýsinga sem þeir skrifa undir. Einnig eru ábyrgðarmenn hvattir til að kynna sér lög um ábyrgðarmenn.

Með undirritun sinni á ábyrgðaryfirlýsingu eru ábyrgðarmenn að ábyrgjast skuld viðskiptamanns/aðalskuldara, sem sína eigin skuld. Séu ábyrgðarmenn fleiri en einn ábyrgist hver um sig fulla greiðslu gagnvart kröfuhafa. Almennar reglur íslensks réttar gilda síðan um uppgjör milli ábyrgðaraðila. Afturkalli ábyrgðarmaður ábyrgð sína, ber honum að afturkalla ábyrgðina með sannanlegum hætti. Ábyrgðin stendur þá fyrir þeirri skuld sem til staðar er þegar ábyrgðin er afturkölluð, auk vaxta og kostnaðar sem fellur á innheimtu skv. ábyrgðinni eftir að hún er afturkölluð. Greiðslum viðskiptamanns inn á skuld er ráðstafað fyrst inn á þann hluta skuldar sem ekki er tryggður með ábyrgð.

Ef fyrirtæki og lögaðilar í viðskiptum eru seld, sameinuð eða aðrar breytingar verða á rekstri þeirra, er það á ábyrgð þeirra að að tilkynna Steinsteypunni um breyttar forsendur viðskiptanna, eftir atvikum að afturkalla þá ábyrgð sem til staðar er. Steinsteypan ber ekki með neinum hætti ábyrgð á að fylgjast með slíku.

Ábyrgð og takmörkun ábyrgðar

Ábyrgð Steinsteypunnar á göllum í framleiðsluvörum er takmörkuð við það að félagið afhendir nýja vöru frá verksmiðju í stað þeirrar sem verður að skipta um. Ábyrgð félagsins nemur þó aldrei hærri fjárhæð en viðskiptamaður greiddi fyrir vöruna í upphafi. Félagið tekur ekki ábyrgð á kostnaði við viðgerð eða ábyrgð á afleiddu tjóni Eftir að Steinsteypan hefur afhent vörurnar á umsaminn afhendingarstað eftir beiðni viðskiptamanns, ber Steinsteypan enga ábyrgð á því að vörunar verði fyrir tjóni eða valdi tjóni gagnvart þriðja aðila. Við mat á því hvort söluhlutur er gallaður skal miðað við það tímamark þegar áhættan af söluhlut flyst yfir til kaupanda.

Ábyrgð Steinsteypunnar er miðuð við að viðskiptavinur hafi notað vöruna í samræmi við leiðbeiningar og venjulega eða eðlilega notkun. Hafi félagið gefið út lýsingu á notkun vörunnar, handbækur eða aðrar leiðbeiningar um notkun vörunnar er ábyrgð félagsins háð því að notkun vöru hafi verið í samræmi við það. Kvörtun vegna gallaðrar vöru eða þjónustu skal berast strax og gallans verður vart. Kaupanda ber skylda til að skoða vöru vandlega við móttöku og tilkynna félaginu um galla áður en vöru er skeytt við byggingu.

Viðskiptamenn félagsins eiga engan rétt til skaðabóta, þegar vanefndir orsakast af óviðráðanlegum atvikum (Force Majeure) svo sem vinnudeilum, styrjöldum, uppreisnum, náttúruhamförum, aðgerðum stjórnvalda á sviði gjaldeyris- og viðskiptamála, viðskiptabönnum, hafnbönnum, almennum samgönguhindrunum, orkuskorti og óviðráðanlegum atvikum í samskiptum við undirverktaka.

Framvísa skal sölureikningi til staðfestingar á ábyrgð vegna vöru.

Ábyrgð nær ekki til vinnu eða aukakostnaðar, t.d. aksturs og ferðatíma. Ábyrgð nær ekki til kostnaðar sem hlýst af breytingum annarra en starfsmanna félagsins á hinu selda.

Ábyrgð fellur niður í eftirtöldum tilvikum:

  1. Þegar tjón verður sem stafar af rangri meðferð, misnotkun eða slysni.
  2. Viðgerð eða tilraun til viðgerðar hefur verið gerð af öðrum en starfsmönnum Steinsteypunnar eða án samþykkis fyrirtækisins.
  3. Átt hefur verið við hið selda þannig að skemmd hefur hlotist af

Kaupandi á engar kröfur á hendur Steinsteypunnar vegna eiginleika hins keypta sem hann varð var við, mátti verða var við eða mátti sjá við móttöku eða notkun, af leiðbeiningum, lýsingum eða öðrum upplýsingum er fylgdu hinu keypta.

Félagið ber í engum tilvikum ábyrgð á rekstrartapi kaupanda eða öðru óbeinu tjóni hans, þ.m.t. glötuðum ágóða eða ráðgerðum sparnað, hvort sem tjónið er rakið til galla, skemmda eða eyðileggingar á hinu keypta eða til annarra ástæðna.

Kaupandi getur ekki borið neitt það fyrir sig sem galla sem hann vissi eða mátti vita um þegar kaupin voru gerð. Hafi kaupandi ekki sinnt rannsóknarskyldu við afhendingu getur kaupandi ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði þá átt að veita athygli. Framangreint gildir einnig hafi kaupandi fyrir kaup rannsakað sýnishorn af hlutnum eða látið það hjá líða án gildrar ástæðu og gallinn varðar eiginleika sem sjá mátti á sýnishorninu.

Þurfi Steinsteypan að greiða kaupanda bætur í tengslum við samning þennan getur kaupandi aldrei farið fram á greiðslu bóta sem eru hærri en sem nemur kaupverði hins keypta.

Viðskiptareikningar

Óski viðskiptamaður eftir reikningsviðskiptum, skal hann sækja sérstaklega um það á skrifstofu félagsins. Það er forsenda reikningsviðskipta að viðunandi tryggingar séu til staðar fyrir reikningsúttektum.

Á gjaldfallna reikninga, reiknast hæstu lögleyfðu dráttarvextir, skv. 1. mgr. 6. gr. laga nr. nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, eins og þeir eru ákveðnir á hverjum tíma hjá Seðlabanka Íslands. Séu reikningar ógreiddir á eindaga, reiknast dráttarvextir af reikningsskuldinni frá gjalddaga reikningsins.

Steinsteypan setur eftirfarandi skilyrði fyrir reikningsviðskiptum:

  1. Að viðkomandi viðskiptamaður eða ábyrgðarmaður fyrir úttektum í reikningsviðskipti sé þinglýstur eigandi fasteignar.
  2. Að hvorki viðskiptamaður né ábyrgðarmaður sé skráður á vanskilaskrá Creditinfo.
  3. Sé viðskiptamaður lögaðili setur félagið það sem skilyrði fyrir reikningsviðskiptunum að þau séu tryggð með ábyrgð ábyrgðarmanns sem er þinglýstur eigandi fasteignar og ekki skráður á vanskilaskrá Creditinfo.
  4. Félagið áskilur sér rétt til að afla frekari trygginga fyrir reikningsviðskiptum en greinir í töluliðum 1 – 3 hér að ofan, s.s. bankaábyrgða, veðtrygginga eða annarra trygginga sem félagið metur fullnægjandi.

Steinsteypan áskilur sér rétt til þess að breyta áður ákveðnum afsláttarkjörum viðskiptamanns án fyrirvara eða sérstakrar tilkynningar án þess að litið sé á það sem uppsögn viðskipta. Steinsteypan áskilur sér rétt, verði vanskil á greiðslu reikninga, til að bakfæra alla áunna afslætti, þ.m.t. tilboðsafslætti, sem viðskiptavinur hefur fengið og hækka skuldbindingar hans við Steinsteypuna um samsvarandi fjárhæð.

Við upphaf reikningsviðskipta tekur félagið ákvörðun um úttektarheimildir viðskiptamanns. Úttektarheimildir eru ákvarðaðar á grundvelli mats félagsins á þeim tryggingum, sem viðskiptamaður leggur fram við upphaf viðskiptanna. Félagið áskilur sér rétt til að endurskoða það mat án sérstakrar tilkynningar eða viðvörunar. Úttektarheimildir kunna því að breytast án þess að það sé tilkynnt sérstaklega

Viðskiptamaður skal tilkynna félaginu um þá menn (úttektaraðila) sem heimild hafa til að taka út í reikning hans og/eða óska eftir lykilorði eða leyninúmeri sem nota má til úttekta. Sé slíkt ekki gert eru allar úttektir í viðskiptareikning hjá félaginu á ábyrgð viðskiptamanns. Viðskiptamanni ber að tilkynna félaginu með sannanlegum hætti ef úttektaraðili hefur ekki lengur heimild til úttekta fyrir hans hönd. Úttektaraðili telst því hafa heimild til að taka út í reikning fh. viðskiptamanns uns breytingar þar á hafa verið tilkynntar félaginu sannanlega. Hafi viðskiptamaður ekki tilkynnt um sérstaka úttektaraðila eða óskað eftir lykilorði eða leyninúmeri, eru allar úttektir í viðskiptareikning hjá félaginu, hverju nafni sem nefnast, á ábyrgð viðskiptamanns. Starfsmenn félagsins geta óskað eftir því að úttektaraðilar sýni skilríki til að sanna á sér deili við hverja úttekt.

Eftir því sem við á gilda lög um lausafjárkaup og lög um neytendakaup um viðskipti skv. viðskiptaskilmálum þessum.

Varnarþing

Um samninga Steinsteypunnar og viðskiptavina þess, skilmála þessa og aðra skilmála þeim tengdum fer samkvæmt íslenskum lögum. Komi til málaferla eða löginnheimtu vegna viðskipta félagsins og viðskiptamanns má reka mál vegna þessa fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.